DALARNAS GOLFÖRBUND

Kommittéer

Kommittéer

Idrottskommittén

I idrottskommitten ingår:

 • Damansvarig
 • Junioransvarig
 • Elitcoach
 • Tävlingsansvarig

samt adjungerad representant för Paragolf.

Utbildningskommittén

Ansvarar för samverkan med RF-SISU.

Vår utbildningskommitté består av samtliga aktiva domarutbildade under ledning av vår ULD.

Uppdraget är:

 • Verka för ökad regelkunskap, golfvett, etik och moral genom att utbilda och fortbilda distriktsdomare med målet minst en domarutbildad per klubb
 • utbilda och fortbilda tävlingsledare
 • Granska klubbarnas lokala regler
 • Ge råd i frågor som rör regler, handicap och golfvett
 • Vid behov sammankalla distriktets regel- och handicapkommitté
 • Ge råd vid nybörjarutbildning
 • Verka för utvidgat samarbete med RF-SISU Dalarna
 • Utbilda ledare för barn och ungdom
 • Vid behov, hjälpa klubbar och kommittéer med utbildning.

Du når ULD från vår kontaktsida.

Allt du behöver veta om golfutbildning finns samlat på SGF:s sida om utbildning.

Bankommittén

Banansvarig samverkar med SGF:s bankonsulenter och svarar för allt som rör banverksamheten inklusive banvärdering.

I dagsläget finns ingen fast bankommmitté utsedd i Dalarna. Verksamheten sköts genom en att vår BKO samråder med klubbarnas banansvariga. I regel sker detta vid en ERFA-träff på våren och på höstens golfting.

BKO:ns uppdrag

Samordna erfarenhetsutbyte i banfrågor för ansvariga i distriktets klubbar
Verka för ökat engagemang i klubbarna för miljöfrågor som berör skötsel av banor
Delta i regional samverkan med bankommittéer i andra distrikt
Ansvara för banvärdering (slope) av distriktets golfbanor
Genomföra ERFA-träffar för distriktets klubbar
Vara rådgivande i utbytet av tjänster mellan klubbarna
Vara rådgivande vid nya projekt
Vår banvärderingsgrupp arbetar enligt en rullande plan.

Arbetsutskott

Vi har ett rörligt AU som svarar för information, marknadsföring, turismfrågor, konsultation kring nya projekt och klubbar och för klubbar i trångmål, myndighetskontakter och representation.

 

Juridisk kommitté

För att handlägga eventuella bestraffningsärenden finns en juridisk kommitté.

Handicapkommitté

Handlägger handicapfrågor.

Hem